Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

Algemene Voorwaarden

 1. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN; TvK Instructie B.V.
  Kamer van Koophandel reg.nr. 39075122

  Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest.

 2. Begripsomschrijving:
  TvK is een instructiebedrijf op het terrein van Bedrijfshulpverlening BHV, Veiligheidscursussen, Veiligheids Checklist Aannemers VCA en Maritieme trainingen,  gevestigd Escudo 17-19 te Emmeloord, hierna te noemen TvK.

  Opdrachtgevers zijn alle partijen welke in enigerlei vorm, diensten vragen op het werkterrein van TvK. Onder diensten wordt mede begrepen, het verzorgen van cursussen en trainingen, de verhuur van hulpmiddelen bij instructies/trainingen en de bemiddeling bij bemensing van instructies/trainingen.

 3. Toepasselijkheid:
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en geleverde diensten, zowel mondeling als schriftelijk als per mail overeengekomen, tussen TvK en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 4. Opdracht en opdrachtbevestiging:
  Een opdracht kan mondeling, telefonisch, per mail en schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij alle vormen zijn dezelfde algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd. De opdracht dient te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden.
 5. Informatieverstrekking:
  Diensten van TvK zijn gebaseerd op de informatie welke door de opdrachtgevers is verstrekt. Bij het verstrekken van de opdracht worden minimaal de volgende zaken omschreven en vastgelegd:

  • Wie de opdrachtgever is
  • Voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd
  • Wie tekeningbevoegd is, of welke persoon of autoriteit de dienstverlening van TvK goedkeurt
  • Doel van de opdracht
  • Aanvullende eisen van de opdrachtgever
  • Welke middelen de opdrachtgever verstrekt
  • Materialen en gegevens welke de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn
  • Overige mogelijke organisatorische begeleiding

 6. Offertes:
  Offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van offertes is 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt. In offertes genoemde bedragen zijn altijd in euro's, exclusief BTW of andere door overheden opgelegde toeslagen. In offertes en/of opdrachtbevestigingen, worden de in artikel 4 genoemde punten zoveel mogelijk opgenomen.
 7. Kwaliteit en aansprakelijkheid:
  TvK verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de voor BHV, VCA en STCW geldende professionele normen zoals NIBHV, PBNA en STCW welke opdrachtgever bekend worden geacht en in overeenstemming met de opdracht en de eventuele toelichting hierop. TvK is niet aansprakelijk voor verkeerd uitgevoerde en/of verkeerd geïnterpreteerde uitvoeringshandelingen door werknemers en deelnemers tijdens instructies/trainingen van TvK of door TvK georganiseerde instructies/trainingen. Van aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn bij verwijtbare schade of grove schuld aan de kant van TvK. Aansprakelijkheid voor TvK is alsdan beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 8. Betalingsvoorwaarden:
  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd is. Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen kosten in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en TvK daarom haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Cursusgelden:
  De cursusgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, overeenkomstig de op het moment van inschrijving geldende tarieven en dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

  Bij het niet doorgaan van de cursus wordt de aanmelding geacht te zijn ontbonden.

  Bij annulering tot vijf werkdagen voor aanvang cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering na dit tijdstip en bij no-show is 100% van de cursuskosten verschuldigd, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Het certificaat, diploma of pasje wordt ná ontvangst van het verschuldigde bedrag afgegeven.

 10. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht:
  Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever, de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is TvK niet verplicht de overeengekomen diensten alsnog te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling van reeds verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. TvK zal in dergelijke gevallen in goed overleg naar vermogen trachten alsnog een bevredigende invulling te geven aan de gewijzigde wensen bij de opdrachtgever, waarbij hierboven genoemde reeds gemaakte kosten zoveel mogelijk zullen worden verrekend.
 11. Onvermogen:
  Indien door onvoorziene omstandigheden of onvermogen aan de kant van TvK een opdracht niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, zal TvK naar beste kunnen, in overleg met de opdrachtgever, een alternatieve uitvoering leveren voor de overeengekomen dienstverlening.
 12. Geheimhouding:
  TvK verplicht zich tot geheimhouding van alle verkregen informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van TvK aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze, instructiegegevens, presentatietechniek en specifieke informatie van TvK.
 13. Intellectueel eigendom:
  Technieken, instrumenten, tekeningen en film + dia's - foto's, schema's etc. welke worden gebruikt voor de uitvoering van een opdracht zijn en blijven het eigendom van TvK.
 14. Toepasselijkheid en geschillen:
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het arrondissement Lelystad. De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.
 15. Wijziging van de voorwaarden:
  TvK is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. In alle gevallen gelden de laatste bij de KvK gepubliceerde leveringsvoorwaarden. Bij verstrekte opdrachten worden de leveringsvoorwaarden niet tussentijds gewijzigd.

Emmeloord, 1 november 2017