BHV Refresher

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

BHV Refresher

BHV-kennis actueel houden

Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. In het NIBHV-systeem wordt voorzien in een jaarlijkse herhaling. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van BHV-ers zal moeten plaatsvinden. Ook kunnen daarnaast de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig organiseren van (ontruimings)oefeningen in het bedrijf. Houd als richtlijn 1x per jaar een ontruimingsoefening aan. Registreer deelname van de BHV-ers aan opleidingen, herhalingen en oefeningen. Zo kunt u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting: 'De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen'. Op deze wijze kunt u de BHV borgen.

Voorlichting en instructie

Naast het opleiden van bedrijfshulpverleners is het van belang dat er voorlichting en instructie over de BHV aan alle medewerkers wordt gegeven.

Opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener

Algemene regels alarmering en veilig optreden als BHV-er

De BHV-er kan:

 • kan de algemene hulpverleningsregels toepassen;
 • is bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt.

Eerste Hulp

De BHV-er kan:

 • de juiste maatregelen nemen ten behoeve van zijn eigen veiligheid en die van het slachtoffer.
 • Eerste Hulp verlenen bij de meest voorkomende letsels:

  • uitwendige wonden en ernstige uitwendige bloedingen
  • brandwonden
  • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
  • kneuzingen en verstuikingen
  • oogletsel.

Indien uit de RIE blijkt dat er binnen het bedrijf kans is op levensbedreigende situaties dient de BHV-er te beschikken over vaardigheden om Eerste Hulp te bieden bij levensbedreiging.

De BHV-er kan:

 • de basale reanimatie toepassen en de AED op juiste wijze gebruiken.
 • handelen bij situaties die het leven kunnen bedreigen, namelijk:

  • verslikking
  • shock
  • acute ziekten/aandoeningen.

Het beperken en het bestrijden van brand

 • De BHV-er weet wat brand is en hoe brand kan worden geblust.
 • De BHV-er weet wat een BHV-er moet doen in geval van brand:

  • alarmeren
  • branduitbreiding voorkomen
  • blussen.

De BHV-er kan:

 • veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen.
 • het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand.
 • een vaste stoffenbrand en/of een vloeistofbrand en/of een gasbrand bestrijden.

Ontruiming

 • De BHV-er de voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen, de
  regels die gelden voor het ontruimingsplan en de alarmerings- en ontruimingsprocedures.
 • De BHV-er kent de voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen, de regels die gelden voor het ontruimingsplan en de alarmerings- en ontruimingsprocedures.

De BHV-er kan:

 • handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure bij het afgaan van het ontruimingssignaal:

  • handelen volgens de gedragsregels voor de BHV-er tijdens het ontruimen.
  • aanwijzingen geven aan medewerkers en derden.
  • werkplekken en algemene ruimtes controleren.
  • informatie verstrekken aan en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten

 • kent de algemene afspraken over de opvang van medewerkers en derden op de verzamelplaats.
 • kent de algemene afspraken over het verlenen van nazorg aan medewerkers en derden.

Mogelijke opleidingen

Onderstaand overzicht kan behulpzaam zijn om de opleiding voor BHV-ers verder vorm te geven, volgens een modulaire opbouw:

Kleine bedrijven zonder specifieke restrisico's

Basisopleiding BHV voor micro-organisaties, deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding

Basisopleiding BHV

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming

Aanvullende opleidingen afhankelijk van de specifieke risico's

 • BHV Adembescherming
 • BHV Bronbestrijding
 • BHV in de petrochemische industrie
 • BHV Eerste Hulp gevaarlijke stoffen
 • BHV Procedure gevaarlijke stoffen
 • Beheerder Brandmeldinstallatie
 • Ploegleider BHV
training-bhv

Direct aanmelden