Algemene BHV informatie

Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

Algemene BHV informatie

BHV verplicht!

Om de gevolgen van brand en ongevallen te beperken, is ieder bedrijf verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te regelen. Bedrijfshulpverleners zorgen dat er snel en effectief hulp wordt geboden bij incidenten, zo nodig totdat brandweer, ambulance en politie zijn gearriveerd.

Hoeveel BHV-ers?

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) is afgestemd op de mogelijke brand- en ongevalsrisico's in het bedrijf, de aard van het gebouw (wel of geen verdiepingen bijv.) en het aantal aanwezigen (werknemers en bezoekers/cliënten/patiënten/gasten).

Een aantal risico's kan overal voorkomen: bedrijfsongevallen (zoals vallen, struikelen, uitglijden, contact met machines, contact met vallende of instortende objecten, aanrijding door een voertuig, ongeval op of in een bewegend voertuig), branden en 'externe dreigingen' (zoals een gaslekkage, explosie of brand bij de buren).

BHV-ers moeten de wettelijke taken naar behoren vervullen. Het aantal BHV-ers dat in een bedrijf aanwezig moet zijn, is niet in wetgeving vastgelegd. Daarom hier enkele richtlijnen voor het aantal bedrijfshulpverleners:

Zorg dat er voldoende BHV-ers in het bedrijf aanwezig zijn indien er gewerkt wordt in ploegendiensten en inroostering en houdt rekening met verlof en/of verzuim. Dit betekent in de praktijk dat er meerdere BHV-ers zijn opgeleid. De afzonderlijke BHV-taken mogen verdeeld worden over meerdere medewerkers.

Je mag bij BHV samenwerken met bedrijven in de directe omgeving. Dat kan handig zijn voor kleine bedrijven. De samenwerkingsafspraken moeten wel schriftelijk zijn vastgelegd.

Werkgevers: Wat is mijn verantwoordelijkheid ?

Iedere werkgever moet zorgen dat de deskundige bijstand op het gebied van BHV is geregeld. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Afhankelijk van de aard, grootte, ligging van het bedrijf en de restrisico's in het bedrijf, moeten één of meerdere werknemers zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Dit moet ook als de BHV samen met andere bedrijven wordt georganiseerd.

Wat is uw verantwoordelijkheid t.o.v. uw BHV-ers ?

Iedere BHV-er moet voor één of meer van de hulpverleningstaken zijn opgeleid. De BHV-organisatie als totaal moet in staat zijn alle hulpverleningstaken uit te voeren. Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de BHV is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Dat kan in een BHV-plan.

BHV-kennis actueel houden

Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV'ers op peil te houden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van BHV'ers zal moeten plaatsvinden. Ook kunnen daarnaast de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig organiseren van (ontruimings)oefeningen in het bedrijf. Houd als richtlijn 1x per jaar een ontruimingsoefening aan.

Registreer oefeningen

Registreer deelname van de BHV'ers aan opleidingen, herhalingen en oefeningen. Zo kan je aantonen dat je voldoet aan de wettelijke verplichting: 'De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen'. Op deze wijze kun je de BHV borgen.

BHV-kennis actueel houden

Om in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, zal het nodig zijn het opleidingsniveau van de BHV'ers op peil te houden. Dit betekent dat er regelmatig na- of bijscholing van BHV'ers zal moeten plaatsvinden. Ook kunnen daarnaast de vaardigheden op peil worden gehouden door het regelmatig organiseren van (ontruimings)oefeningen in het bedrijf. Houd als richtlijn 1x per jaar een ontruimingsoefening aan.

Registreer oefeningen

Registreer deelname van de BHV'ers aan opleidingen, herhalingen en oefeningen. Zo kunt u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke verplichting: 'De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de BHV-taken naar behoren kunnen vervullen'. Op deze wijze kunt u de BHV borgen.

Voorlichting en instructie

Naast het opleiden van bedrijfshulpverleners is het van belang dat er voorlichting en instructie over de BHV aan alle medewerkers wordt gegeven.

Opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener

Algemene regels alarmering en veilig optreden als BHV-er.

De BHV'er kan:

 • de algemene hulpverleningsregels toepassen;
 • is bekend met de regels voor het melden en alarmeren en met de communicatiemiddelen die in het bedrijf worden gebruikt.

 

Eerste Hulp

De BHV'er kan:

 • de juiste maatregelen nemen ten behoeve van zijn eigen veiligheid en die van het slachtoffer.
 • uitwendige wonden en ernstige uitwendige bloedingen
  • brandwonden
  • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
  • kneuzingen en verstuikingen
  • oogletselEerste Hulp verlenen bij de meest voorkomende letsels:

Indien uit de RIE blijkt dat er binnen het bedrijf kans is op levensbedreigende situaties dient de BHV-er te beschikken over vaardigheden om Eerste Hulp te bieden bij levensbedreiging.

De BHV'er kan:

 • de basale reanimatie toepassen en de AED op juiste wijze gebruiken.
 • handelen bij situaties die het leven kunnen bedreigen, namelijk:
  • verslikking
  • shock
  • acute ziekten/aandoeningen.

 

Het beperken en het bestrijden van brand

 • De BHV'er weet wat brand is en hoe brand kan worden geblust.
 • De BHV'er weet wat een BHV'er moet doen in geval van brand:
  • alarmeren
  • branduitbreiding voorkomen
  • blussen
 • veilig optreden bij rook, hitte en op een veilige wijze deuren openen.
 • het juiste blusmiddel gebruiken bij een brand.
 • een vaste stoffenbrand en/of een vloeistofbrand en/of een gasbrand bestrijden.

 

Ontruiming

De BHV'er kent de voorzieningen om een gebouw op een veilige wijze te ontruimen, de regels die gelden voor het ontruimingsplan en de alarmerings- en ontruimingsprocedures.

De BHV'er kan:

 • handelen volgens de algemene ontruimingsprocedure bij het afgaan van het ontruimingssignaal.
 • handelen volgens de gedragsregels voor de BHV'er tijdens het ontruimen.
 • aanwijzingen geven aan medewerkers en derden.
 • werkplekken en algemene ruimtes controleren.
 • informatie verstrekken aan en samenwerken met externe hulpverleningsdiensten.
 • kent de algemene afspraken over de opvang van medewerkers en derden op de verzamelplaats.
 • kent de algemene afspraken over het verlenen van nazorg aan medewerkers en derden.