Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN; TvK Instructie B.V.

Kamer van Koophandel reg.nr. 39075122
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad

1. Begripsomschrijving:

TvK is een instructiebedrijf op het terrein van Bedrijfshulpverlening BHV,
Veiligheidscursussen en Veiligheids Checklist Aannemers VCA, gevestigd
Balkan 2, te Emmeloord, hierna te noemen TvK.

Opdrachtgevers zijn alle partijen welke in enigerlei vorm, diensten vragen op
het werkterrein van TvK. Onder diensten wordt mede begrepen de verhuur
van hulpmiddelen bij instructies en de bemiddeling bij bemensing van
instructies.

2. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, werkzaamheden en geleverde diensten, zowel mondeling als
schriftelijk overeengekomen, tussen TvK en haar opdrachtgevers,
respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3. Opdracht en opdrachtbevestiging:

Een opdracht kan mondeling, telefonisch en schriftelijk of op een andere
wijze worden gegeven. Bij alle vormen zijn dezelfde algemene
leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij anders overeengekomen en
schriftelijk bevestigd.
De opdracht dient te allen tijde schriftelijk bevestigd te worden.

4. Informatieverstrekking:

Diensten van TvK zijn gebaseerd op de informatie welke door de
opdrachtgevers is verstrekt. Bij het verstrekken van de opdracht worden
minimaal de volgende zaken omschreven en vastgelegd:
• Wie de opdrachtgever is
• Voor wiens rekening de opdracht wordt uitgevoerd
• Wie tekeningbevoegd is, of welke persoon of autoriteit de
dienstverlening van TvK goedkeurt
• Doel van de opdracht
• Aanvullende eisen van de opdrachtgever
• Welke middelen de opdrachtgever verstrekt
• Materialen en gegevens welke de opdrachtgever aanlevert en binnen
welke termijn
• Overige mogelijke organisatorische begeleiding

5. Offertes:

Offertes zijn vrijblijvend.
De geldigheid van offertes is 30 dagen, tenzij de offerte anders vermeldt.
In offertes genoemde bedragen zijn altijd in euro’s, exclusief BTW of andere
door overheden opgelegde toeslagen.
In offertes en/of opdrachtbevestigingen, worden de in artikel 4 genoemde
punten zoveel mogelijk opgenomen.

6. Kwaliteit en aansprakelijkheid:

TvK verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de
voor BHV en VCA gelden professionele normen zoals NIBHV, PBNA,
welke opdrachtgever bekend worden geacht en in overeenstemming met de
opdracht en de eventuele toelichting hierop.
TvK is niet aansprakelijk voor verkeerd uitgevoerde en/of verkeerd
geïnterpreteerde uitvoeringshandelingen door werknemers en deelnemers
tijdens instructies van TvK of door TvK georganiseerde instructies.
Van aansprakelijkheid kan slechts sprake zijn bij verwijtbare schade of grove
schuld aan de kant van TvK.
Aansprakelijkheid voor TvK is alsdan beperkt tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering.

7. Betalingsvoorwaarden

TvK factureert na uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij
anders overeengekomen en vastgelegd is.
Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen kosten in rekening worden
gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en
TvK daarom haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle
daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,
voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen minimaal 15% van
het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 100,- exclusief
omzetbelasting.

8. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever, de
opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is TvK niet verplicht de
overeengekomen diensten alsnog te leveren. Zij heeft echter wel recht op
betaling van reeds verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet
uitgevoerde deel van de opdracht.
TvK zal in dergelijke gevallen in goed overleg naar vermogen trachten alsnog
een bevredigende invulling te geven aan de gewijzigde wensen bij de
opdrachtgever, waarbij hierboven genoemde reeds gemaakte kosten zoveel
mogelijk zullen worden verrekend.

9. Onvermogen:

Indien door onvoorziene omstandigheden of onvermogen aan de kant van
TvK een opdracht niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, zal TvK naar
beste kunnen, in overleg met de opdrachtgever, een alternatieve uitvoering
leveren voor de overeengekomen dienstverlening.

10. Geheimhouding:

TvK verplicht zich tot geheimhouding van alle verkregen informatie en
gegevens van de opdrachtgever jegens derden.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van TvK aan derden geen
mededelingen doen over de werkwijze, instructiegegevens, presentatietechniek
en specifieke informatie van TvK

11. Intellectueel eigendom:

Technieken, instrumenten, tekeningen en film + dia’s – foto’s, schema’s etc.
welke worden gebruikt voor de uitvoering van een opdracht zijn en blijven
het eigendom van TvK.

12. Toepasselijkheid en geschillen:

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het
arrondissement Lelystad.
De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts
indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden
werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard.
De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

13. Wijziging van de voorwaarden:

TvK is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
In alle gevallen gelden de laatst toegezonden en daartoe gedateerde
leveringsvoorwaarden.
Bij verstrekte opdrachten worden de leveringsvoorwaarden niet tussentijds
gewijzigd.

Emmeloord, 1 juni 2005