Specialist in maritieme en veiligheidstrainingen

Privacy verklaring

TvK Instructie B.V., gevestigd aan Escudo 17 8305 BM Emmeloord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

TvK Instructie B.V.
Escudo 17
8305 BM Emmeloord
Tel: +31 527 699 53
www.tvkinstructie.nl
info@tvkinstructie.nl

Siem Buis is de Functionaris Gegevensbescherming van TvK Instructie B.V.
Hij is te bereiken via siem@tvkinstructie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TvK Instructie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u aan te melden bij een cursus, in correspondentie en
  • telefonisch
  • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

TvK Instructie B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid (Medische Verklaring, alleen van toepassing op de Maritieme en Ademlucht Cursussen)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TvK Instructie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 

  • De gegevens die vermeld worden op pasjes en certificaten
  • De aanmelding bij onze trainingen
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • TvK Instructie B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij moeten verzamelen op grond van onze certificering door ILenT en gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TvK Instructie B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TvK Instructie B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TvK Instructie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens Scheepvaarttrainingen
  • Personalia Scheepvaarttrainingen
  • Adres Scheepvaarttrainingen
  • Medische keuring Scheepvaarttrainingen

Deze gegevens moeten op last van ILenT minimaal 30 jaar bewaard worden, indien ons bedrijf stopt dienen de gegevens overgedragen te worden aan de betreffende overheid.

  • Persoonlijke gegevens voor andere trainingen, zolang als nodig is voor onze bedrijfsvoering.

Delen van persoonsgegevens met derden

TvK Instructie B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TvK Instructie B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TvK Instructie B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TvK Instructie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar siem@tvkinstructie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TvK Instructie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TvK Instructie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via siem@tvkinstructie.nl.